Informator

Informator
dla kandydatów do I klasy PSM w Głubczycach
2020/2021

1. PSM w Głubczycach ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021. Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:
fortepian, akordeon, puzon, skrzypce, gitara, trąbka, flet, klarnet, saksofon, perkusja.

2. W zależności od wieku kandydata proponujemy naukę:
– w cyklu 6 letnim (dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat)
– w cyklu 4 letnim (dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat)
Warunkiem przyjęcia do szkoły muzycznej jest otrzymanie pozytywnego wyniku z badania przydatności do nauki w szkole muzycznej oraz posiadanie przez szkołę wolnego miejsca do nauki na danym instrumencie.

3. Podczas badania przydatności kandydata ocenie podlega:
– słuch muzyczny,
– poczucie rytmu,
– poczucie harmonii,
– umiejętność zaśpiewania piosenki (dowolnie przygotowanej przez kandydata),
– warunki manualne i predyspozycje do gry na danym instrumencie.

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do PSM w Głubczycach składają w terminie do 24 maja 2020 roku na adres administracja@psm.glubczyce.info skan lub wyraźne zdjęcie wypełnionego wniosku z podpisaną klauzulą RODO. Wniosek zawiera:
– kwestionariusz osobowy kandydata i rodziców/prawnych opiekunów;
– oświadczenie o kryteriach uwzględnianych w przypadku uzyskania równorzędnych wyników podczas badania przydatności wraz z wymaganymi dokumentami*);
– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
– opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – dotyczy tylko kandydatów w wieku 6 lat;
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki medycznej*).
*)UWAGA – w roku 2020 nie ma obowiązku załączania wymaganych dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego do składanego wniosku. Dokumenty te należy dostarczyć do szkoły najpóźniej w dniu przeprowadzenia badania uzdolnień.

5. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.psm.glubczyce.info w zakładce:
Rekrutacja/wniosek

6. Badania uzdolnień w 2020 r. z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i obowiązek nauki i pracy zdalnej, odbędą się w najbliższym możliwym terminie, o którym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

7. Wymagane jest wypełnienie wszystkich kryteriów uwzględnianych w przypadku uzyskania równorzędnych wyników podczas badania przydatności (oświadczenie, str.2 wniosku). Niewypełniony kwestionariusz nie będzie brany pod uwagę.

Bliższe informacje na temat możliwości podjęcia nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Głubczycach można uzyskać telefonicznie lub mailowo.


Państwowa Szkoła Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Głubczycach; ul. Warszawska 18, 48-100 Głubczyce
Tel/fax +48 77 485 23 03; www.psm.glubczyce.info; sekretariat@psm.glubczyce.info

Skip to content